Home Grups de Diàleg Interreligiós i Interconviccional

Grups de Diàleg Interreligiós i Interconviccional

GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL (GDI)

QUÈ SÓN ELS GRUPS DE DIÀLEG (GDI)

Una de les tasques fonamentals de l’AUDIR és la promoció, assessorament i coordinació de grups permanents de diàleg que es troben regularment, des d’una relació amical i en un espai de llibertat, per tractar qüestions d’interès relacionades amb l’ambit de les tradicions religioses, creences o conviccions.

Les persones que formen aquests grups

 • Són creients de distintes tradicions religioses en procés de recerca o persones amb conviccions o expressions de consciència no religioses, que es troben regularment des d’una relació cordial en un espai de llibertat.
 • Formen espais que volen fer possible una reciprocitat d’intercanvis que impliqui el reconeixement de la igualtat de dret i de fet de tots els que dialoguen.
 • Homes i dones que volen prioritzar, fonamentalment, la comunicació i l’escolta recíproques com a elements que comprometen en peu d’igualtat, i el silenci, la meditació, la recerca de la veritat i la pregària com a mitjans de trobada amb la realitat i/o amb els Transcendent.
 • Persones que cerquen, des del coneixement i el diàleg, els distints punts de vista sobre les distintes tradicions, textos sagrats, relats mítics i històrics, dogmes, ritus o pròpies conviccions o creences que volen aprofundir. El grup pot plantejar-se la recerca de punts en comú, però l’assoliment del consens no serà un imperatiu ineludible.
 • Grups que, motivats per objectius espirituals, religiosos o per altres conviccions, cerquen la plenitud i el sentit a la vida que els inspiri una comprensió determinada del món i de la realitat.
 • Els membres dels grups no hi participen com a representants institucionals de les seves comunitats de fe, sinó a títol personal.

Els grups de diàleg, si ho creuen oportú, i sempre d’acord amb la coordinació de l’AUDIR, tenen la possibilitat de fer públic algun tipus de document que hagin treballat i creguin convenient la seva difusió.

Els membres que formen part dels grups és convenient que fomentin amb interès l’assoliment d’actituds de:

 • Diàleg des de l’escolta amb empatia, intentant entendre l’interlocutor des de dins, sense que això signifiqui una renuncia al propi sentit crític.
 • Respecte per la identitat dels altres, enfront els quals no hi ha ni exclusió ni absorció, sinó una acollida reverencial perquè “ser diferent” és un dret.
 • Respecte radical davant les distintes identitats religioses, creences o conviccions dels membres del grup.
 • Humilitat per no saber-se ni mostrar-se superior als altres, sinó complementari. Des d’un punt de vista antropològic, cap religió pot autoconstituir-se en “meta-religió”, la qual cosa portaria a mirar els altres amb superioritat.
 • Acolliment per poder oferir un tracte que no porti a la competència” ni a la desqualificació.
 • Esforç sincer per saber conjugar el compromís amb la pròpia tradició religiosa, creences o conviccions personals amb l’obertura confiada a la novetat que els altres poden aportar.

La pràctica del diàleg interreligiós que es du a terme en els diversos grups de l’AUDIR té lloc des de quatres plataformes distintes que donen vida a metodologies i dinàmiques enriquidores.

 • El diàleg de la vida: Els membres dels grups s’esforcen per viure en un esperit d’obertura, d’amistat i de bones relacions humanes.
 • El diàleg de l’acció: sovint col·laboren en vista al desenvolupament integral i en defensa de la pau, la justícia i la llibertat (fòrums, activitats conjuntes entre comunitats religioses diverses, celebracions de pregàries interreligioses, seminaris de coneixement i estudi de les distintes tradicions i accions conjuntes a favor d’un món millor, etc…
 • El diàleg de l’experiència religiosa: són persones que, des de les seves tradicions religioses o des de les pròpies conviccions, volen compartir també el diàleg, el silenci, la meditació, la pregària i els camins de recerca de la Veritat
 • El diàleg de l’intercanvi teològic i filosòfic quan miren d’entendre amb profunditat i sentit crític les diferents herències religioses i/o les conviccions de la persona, per a saber apreciar-ne els valors humans i espirituals que contenen i per a poder repensar la relació que hi ha entre allò que és específic d’un missatge i el seu valor l’universal obert a tots els éssers humans.

ELS GRUPS DE DIÀLEG (GDI)

La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, creada per l’AUDIR, aplega les iniciatives de divuit entitats i grups interreligiosos estables de l’àrea territorial de llengua catalana que, a banda d’haver-hi grups a diverses ciutats del Principat, València, Alacant, i Mallorca també n’hi ha al Roselló i Andorra.

Agrupa iniciatives que reuneixen persones de, com a mínim, dues confessions religioses diferents i que tenen com a objectiu principal la pràctica i la difusió del diàleg entre les diverses confessions religioses. Valora decididament altres iniciatives de diàleg interreligiós promogudes individualment per alguna de les diferents tradicions religioses o espirituals, per entitats cíviques o per administracions públiques.

Convoca dues reunions plenàries anuals (una per semestre) dels representants de tots els grups o entitats membres, dues reunions de la Comissió Permanent i un Parlament Català de les Religions cada dos anys.

Des dels seus inicis, l’AUDIR n’ha assumit, per consens, la coordinació, servei des d’on impulsa i promou la constitució i consolidació de nous grups o plataformes interreligioses que afavoreixin la comunicació, l’intercanvi d’informació, de bones pràctiques i d’ofertes de formació per al diàleg interreligiós.

La Xarxa està connectada, a nivell internacional, amb la “Xarxa de Ciutats Associades al Consell del Parlament de les Religions del Món”. Les activitats i bones pràctiques de la Xarxa són presentades i divulgades a través dels mitjans de comunicació generals i específics, especialment a través de la revista de diàleg interreligiós Dialogal, la web d’AUDIR (www.audir.org) i les altres webs de les entitats de la Xarxa

 1. Associació Amics de la UNESCO Lleida
 2. Amities Interreligieuses du Roussillon
 3. AUDIR
 4. Centre Ecumènic de Catalunya
 5. Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses
 6. Grup d´Andorra
 7. Càtedra de les tres religiones – Universitat de València
 8. Diàleg Interreligiós Monàstic (DIM)
 9. CREA Universitat de Barcelona
 10. La Xarxa i el grup de diàleg interreligiós de Manresa
 11. Associació de Diàleg Interreligiós de Sabadell
 12. Mesa interreligiosa de Alicante
 13. Vivarium Gerisena
 14. Grup de diàleg de Vic
 15. Fòrum de diàleg de l’Hospitalet de Llobregat
 16. Grup de diàleg interreligiós de Mallorca
 17. Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona
 18. Xarxa Interreligiosa Per la Pau
 19. Grup diàleg interreligiós de Tarragona

Grups observadors a la Xarxa

 1. Terrassa. Grup de Diàleg Interreligiós

GDI DE BARCELONA

Els GDI de Barcelona estan destinats i orientats a la Mediació en Zones Urbanes, ofereix un ampli ventall de recursos teòrics i pràctics internacionalment reconeguts per a l’ús del diàleg entre creences i conviccions en la prevenció i la transformació de conflictes.

Actualment els GDI presents a Barcelona son:

 1. Zona Nord: Torré Baró i Ciutat Meridiana.
 2. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Nou Barris.
 3. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de La Marina.
 4. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional Sants-Hostafrancs.
 5. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional del Barri de Gràcia.

Amb la vinculació i col·laboració de:

GDI DE CATALUNYA

Els GDI de Catalunya estan destiants i orientats a aprofundir i dialogar sobre els continguts esencials de cada religió, a construir relacions i ponts de diàleg entre diferents comunitats, entitats religioses i conviccionals. També son grups on es reflexiona sobre el sentit que cada religió dóna a la vida i els seus valors. Són grups on s’aprèn a valorar conjuntament el fet religiós com un fet humà i social, com una dimensió fonamental de les persones i dels pobles.

Actualment els GDI presents a Catalunya són:

 1. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Blanes.
 2. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Salt.
 3. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Sant Adrià del Besós.
 4. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Vilafranca del Penedès.
 5. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Vilanova i la Geltrú.
 6. Grup de diàleg interreligiós de Reus

Amb la col·laboració de:

CatalanEnglishSpanish