Home Vilafranca del Penedés

Vilafranca del Penedés

9.1 Origen

  • El grup s’inicia el 12 de desembre de 2017

9.2 Coordinador

  • Marisa Barros

9.3 Tradicions i conviccions presents al grup

  • Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies – Església catòlica – Església Ortodoxa – Església   Evangèlica Baptista – Bahà´ís –  Comunitat Musulmana – Fundació Llum del Nord – Interconviccional – plataforma Biblioteca Municipal.
  • Entre 8 i 10 persones assisteixen a les reunions.

9.4 Objectius

  • El grup està a l´etapa inicial
  • Per una part, s´està consolidant l´assistència i, per tant, encara hi ha noves incorporacions i possibilitat de baixes.
  • L´etapa actual que viu el grup és la de formular les presentacions de les diferents confessions religioses. El ritme del grup és encara molt poc ordenat per manca d´una formació en actituds bàsiques. El seu perfil és heterogeni, perquè combina la presència de confessions religioses amb fundacions i organitzacions no confessionals. Aquest factor dificulta fixar objectius, atès que els interessos, inquietuds i la motivació per compartir accions de col·laboració són força divergents i allunyades.