Grups de Diàleg
Grup Inicial Grup de Treball Dones i Espiritualitat Grup d’AUDIR-Jove Grup Religions i Espiritualitat Grup de Crisis climàtica i Espiritualitat

Si desitgeu informació sobre els altres grups de diàleg interreligiós vinculats a AUDIR, cliqueu aquí

 

Què són els grups de Diàleg Interreligiós

Una de les tasques fonamentals de l’AUDIR és la promoció, assessorament i coordinació de grups permanents de diàleg que es troben regularment, des d’una relació amical i en un espai de llibertat, per tractar qüestions d’interès relacionades amb l’ambit de les tradicions religioses, creences o conviccions.

Les persones que formen aquests grups:

 • Són creients de distintes tradicions religioses en procés de recerca o persones amb conviccions o expressions de consciència no religioses, que es troben regularment des d’una relació cordial en un espai de llibertat.
 • Formen espais on volen fer possible una reciprocitat d’intercanvis que impliqui el reconeixement de la igualtat de dret i de fet de tots els que dialoguen.
 • Homes i dones que volen prioritzar, fonamentalment, la comunicació i l’escolta recíproques com a elements que comprometen en peu d’igualtat, i el silenci, la meditació, la recerca de la veritat i la pregària com a mitjans de trobada amb la realitat i/o amb els Transcendent.
 • Persones que cerquen, des del coneixement i el diàleg, els distints punts de vista sobre les distintes tradicions, textos sagrats, relats mítics i històrics, dogmes, ritus o pròpies conviccions o creences que volen aprofundir. El grup pot plantejar-se la recerca de punts en comú, però l’assoliment del consens no serà un imperatiu ineludible.
 • Grups que, motivats per objectius espirituals, religiosos o per altres conviccions, cerquen la plenitud i el sentit a la vida que els inspiri una comprensió determinada del món i de la realitat.
 • Els membres dels grups no hi participen com a representants institucionals de les seves comunitats de fe, sinó a títol personal.
Els grups de diàleg, si ho creuen oportú, i sempre d’acord amb la coordinació de l’AUDIR, tenen la possibilitat de fer públic algun tipus de document que hagin treballat i creguin convenient la seva difusió.


ACTITUDS QUE POSSIBILITEN EL DIÀLEG EN ELS GRUPS

Els membres que formen part dels grups és convenient que fomentin amb interès l’assoliment d’actituds de:
 • Diàleg des de l’escolta amb empatia, intentant entendre l’interlocutor des de dins, sense que això signifiqui una renuncia al propi sentit crític.
 • Respecte per la identitat dels altres, enfront els quals no hi ha ni exclusió ni absorció, sinó una acollida reverencial perquè “ser diferent” és un dret.
 • Respecte radical davant les distintes identitats religioses, creences o conviccions dels membres del grup.
 • Humilitat per no saber-se ni mostrar-se superior als altres, sinó complementari. Des d’un punt de vista antropològic, cap religió pot autoconstituir-se en “meta-religió”, la qual cosa portaria a mirar els altres amb superioritat.
 • Acolliment per poder oferir un tracte que no porti a la competència” ni a la desqualificació.
 • Esforç sincer per saber conjugar el compromís amb la pròpia tradició religiosa, creences o conviccions personals amb l’obertura confiada a la novetat que els altres poden aportar.

Aquests grups de diàleg volen prioritzar, per una banda, la comunicació i l’escolta recíproques com a elements que els comprometen en peu d’igualtat, i, per l’altra, el silenci, la meditació, la recerca de la veritat, la tasca conjunta a favor de la pau i la pregària com a mitjans de trobada amb la realitat i/o amb el Transcendent. Així es vol afavorir la cohesió i la convivència social i la construcció d’una civilització del diàleg.

Durant l’any 2019 l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha promogut i coordinat l’activitat de 15 grups de diàleg interreligiós permanents: grup Inicial, grup de treball Dones i Religions, grup de Religions i Espiritualitat, grup de Religions i Emergència Climàtica, 5 grups de diàleg  dels Barris de Barcelona i 6 grups de diàleg a diverses localitats de Catalunya).

Són grups de vuit a catorze persones, membres, d’almenys, quatre o cinc tradicions religioses o perspectives no religioses distintes. S´han reunit amb una periodicitat aproximada d’entre quatre i cinc setmanes, i han dut a terme diversos projectes i activitats interreligioses i interconviccionals al llarg de l’any 2019.

A més, l’AUDIR coordina i dinamitza dos grups més de diàleg interreligiós dins els Projectes AUDIR JOVE (Constructors de Ponts)  i la Nit de les Religions. Aquests grups són fonamentals per a la prevenció i cohesió social en zones de gran diversitat cultural i religiosa. Es aquesta una nova responsabilitat de l’Associació que li suposa esmerçar una considerable dedicació de recursos humans i de gestió.

CatalanEnglishSpanish