Home Xarxa catalana Criteris de funcionament

Criteris de funcionament

XARXA CATALANA D’ENTITATS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS 

CRITERIS DE FUNCIONAMENT DE LA XARXA 

 

1.- La coordinació de la xarxa serà duta a terme per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). Aquesta associació es compromet a promoure iniciatives per impulsar els treballs de la xarxa. La coordinació inclou, com a mínim, la responsabilitat de convocar l’assemblea de representants de les entitats membres, d’elaborar l’ordre del dia –de manera coordinada amb totes les entitats membres i mirant d’incorporar els suggeriments rebuts, i de redactar i publicar les actes de les reunions. 

2.- Es procurarà que els acords siguin presos per consens però, quan això no sigui possible, es prendran per majoria.  

3.- Cada entitat membre tindrà un vot. Les entitats amb diversos grups podran enviar a les reunions representants dels mateixos amb dret a veu però sense vot. 

4.- Cada entitat membre podrà deixar la xarxa quan vulgui prèvia notificació per escrit a la coordinació. Els candidats a nou membre hauran de fer la sol·licitud per escrit.                                        

5.- Es crearà una llista de distribució temàtica –sobre diàleg interreligiós- animada pel coordinador de la xarxa d’acord amb els criteris de pertinença a la xarxa. Formaran part de la llista les persones que formen part de qualsevol de les iniciatives de diàleg interreligiós que siguin membres de la xarxa així com les mateixes entitats membres i tothom que ho sol·liciti. Es distribuirà un butlletí. 

6.- La xarxa organitzarà cada dos anys el Parlament Català de les Religions (PCR) que es durà a terme ordinàriament i de manera rotatòria en les ciutats i poblacions en què les iniciatives membres tinguin la seva seu. La xarxa comunicarà, sempre que es pugui, el lloc on es farà la propera edició del PCR durant la celebració anual. 

7.- L’entitat membre de la xarxa que aculli el Parlament Català de les Religions es farà càrrec, en principi, de la seva organització i coordinarà el finançament de les despeses que l’organització del mateix pugui comportar. Quan sigui necessari, cada entitat organitzadora podrà sol·licitar la col·laboració de la coordinació de la xarxa (AUDI), tenint en compte les possibilitats reals d’aquesta en cada moment. 

8.- Es farà com a mínim una reunió presencial de representants de les entitats membres de la xarxa. Hi haurà dos representants per entitat. En la mesura del possible es disposarà d’un fòrum de diàleg de la xarxa per internet.

Leave a Reply