Projecte Audir Jove.

El projecte AUDIR Jove és un projecte innovador que té com a principal objectiu l’apoderament i l’educació en valors de joves de diferents tradicions religioses i conviccions no religioses de Catalunya. Mitjançant una metodologia pionera, aquest projecte vol dotar els joves d’una sèrie d’eines que els permetin valorar-se a si mateixos i les seves capacitats, així com la diversitat cultural, religiosa i conviccional que existeix en el seu barri o en la seva ciutat.

El projecte es va iniciar l’any 2016, amb el nom de Constructors de Ponts, i va constar de dues fases principals: una primera fase formativa i de coneixença, i una segona fase de disseny i posada en marxa de petits projectes de desenvolupament comunitari.

En la fase formativa es va treballar en gran grup sobre tres factors fonamentals: diversitat religiosa i diàleg interreligiós, estereotips, prejudicis i discriminació i disseny i posada en marxa de projectes socials. Es van realitzar un total de 3 sessions formatives amb el suport d’entitats de la societat civil i administracions.

En la fase de disseny de projectes, nucli principal d’AUDIR Jove, els joves es van dividir en petits grups i es van dissenyar  i posar en marxa projectes ideats per ells mateixos que tenien un impacte positiu en l’entorn. 

L’any 2017 es va donar continuïtat als tres microprojectes creats l’any 2016 i, a més, es va crear un nou microprojecte. També es va seguir amb les jornades de formació i de visita a centres de culte amb una periodicitat mensual. L’any 2018 i el 2019 es va continuar en la línia dels anys precedents.

D’aquesta manera, AUDIR Jove ha cercat ser un projecte que afavorís la formació i l’apoderament dels joves i que treballés el diàleg interconviccional a través de l’acció conjunta. Així mateix, s’espera que a través del projecte, els i les joves actuïn com a caixa de ressonància en les seves comunitats i el seu barri o ciutat, esdevenint un model de diàleg, convivència i treball conjunt.

Objectius inicials del projecte són els següents:

Objectiu 1: Crear situacions de cooperació i diàleg entre joves de diferents tradicions religioses i entorns socials, prevenint i afavorint la transformació de possibles actituds discriminatòries i hostils.

Objectiu 2: Dotar els i les joves d’eines i habilitats que poden afavorir una futura inclusió social i laboral: capacitat d’organització i gestió, presa de decisions, lideratge, treball en equip, empatia, esperit crític i diàleg.

Objectiu 3: Afavorir, mitjançant diversos medis, que els veïns i les comunitats religioses siguin beneficiaris de les experiències dels participants del projecte.

Els destinataris del projecte són joves d’entre 18 i 35 anys de diferents comunitats religioses i de conviccions no religioses, de Barcelona i rodalies.  La diversitat de participants és la clau principal d’AUDIR Jove. Es vol arribar a joves de diverses tradicions religioses i espirituals, però també a joves procedents de diversos entorns socials, donant especial rellevància a aquells que podien patir situacions de risc social o de risc de tancament en les mateixes comunitats.

TERCERA I QUARTA EDICIÓ D’AUDIR JOVE, CONSOLIDACIÓ DE LA NOVA DENOMINACIÓ, 2019

En la quarta edició d’AUDIR Jove es va donar continuïtat a la feina dels principals eixos de treball i acció dels joves dels anys precedents.

a. Formació dels joves en la diversitat religiosa i en valors de pau i convivència

Aquest eix de treball té com a objectiu promoure diferents activitats i formacions en base als valors de pau i convivència. En aquest context, els joves reben formació sobre aspectes com els drets humans, l’activisme social o la diversitat religiosa, entre altres.

 Aquestes formacions, en la vessant més pragmàtica, se centren en la realització de visites i trobades en espais de comunitats religioses o d’entitats civils i socials. Les formacions que els joves de les diverses comunitats han rebut han servit, en la majoria dels casos, per a que els mateixos joves s’hagin transformat, d’alguna manera, en formadors d’altres joves a l’interior de les respectives comunitats i dels adults de les comunitats que n’han estat informats, especialment dels líders comunitaris.

b. Teatre fòrum sobre els drets humans

El grup de treball de teatre fòrum sobre els Drets Humans té com a objectius promoure el coneixement dels Drets Humans entre l’alumnat de Primària i Secundària, centres cívics o altres institucions o grups interessats i conscienciar sobre diferents problemàtiques socials (bullying, racisme, violència de gènere, discriminació per motius de creença, gènere, etc).

c. Concurs Escoles

Una de les novetats d’aquest any ha estat la creació d’un concurs destinat a centres educatius, amb l’objectiu principal de donar a conèixer l’associació i els seus projectes. L’objectiu concret del concurs ha consistit en fomentar la participació de l’alumnat en la creació de continguts narratius i audiovisuals que permetin reflexionar sobre situacions relacionades amb el diàleg i la diversitat. Es podien presentar alumnes de centres educatius catalans que estiguin cursant els cicles Mitjà o Superior d’Educació Primària, o bé 1r o 2n d’ESO. La participació havia der ser de grups d’un mínim de dues persones i cada grup havia de tenir un professor o professora que tutoritzés el projecte presentat.

d. Comunicació en la diversitat

Aquest grup de treball té com a objectiu formar els i les joves participants en l’àmbit de la comunicació des de la perspectiva de la diversitat. Aquest grup de treball ha estat estretament lligat amb La Nit de les Religions, de la qual ha assumit alguns aspectes comunicatius i ha servit perquè els seus membres adquirissin habilitats relacionades amb la comunicació corporativa.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

CatalanEnglishSpanish