XARXA CATALANA D’ENTITATS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS

PREÀMBUL

 

La xarxa és només una coordinadora d’entitats de diàleg interreligiós sense que això vulgui dir que les iniciatives promogudes per ella no s’adrecin a tothom sense exclusió. La xarxa valora decididament i podrà col·laborar i donar suport a altres iniciatives de diàleg interreligiós promogudes individualment per alguna de les diferents tradicions religioses o espirituals, per entitats cíviques o per administracions públiques.  

 

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES INICIATIVES MEMBRES DE LA XARXA  

1.- Ser una entitat (iniciativa, grup, plataforma, associació, organització, etc.) permanent que agrupi a membres o representants de, com a mínim, dues tradicions o confessions religioses o espirituals. 

2.- Les entitats membres de la xarxa han d’estar implantades en tota o en una part de l’àrea cultural de llengua catalana (com a llengua pròpia o com a segona llengua) i regir-se amb els criteris respectius de normalització lingüística. 

3.- Acceptar com a principi el valor del diàleg entre les religions com a eina per a construir la pau i la convivència, d’acord amb la Declaració de Barcelona de la UNESCO sobre la Contribució de les Religions a la Cultura de la Pau (1994). 

4.- Acceptar com a principi el valor de les tradicions religioses i espirituals com a patrimoni cultural de la humanitat i estar obert a iniciatives interreligioses internacionals. 

5.- Respectar, difondre i promoure el compliment dels articles 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans i del Pacte de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. 

6.- Ser una iniciativa que tingui com a objectiu principal la pràctica i la promoció del diàleg entre les tradicions o confessions religioses i espirituals així com la defensa dels valors del pluralisme, la tolerància i la pau. 

7.- Acceptar que les noves candidatures a formar part de la xarxa hagin de complir aquests criteris i ser reconegudes per majoria de dos terços de les entitats membres de la xarxa per formalitzar l’ingrés.

Translate »