Conviccions religioses, comunicació i llengua

El present vocabulari tracta de posar a l’abast dels professionals dels mitjans de comunicació i del públic interessat en l’àmbit de les religions, un seguit de termes fonamentals tant de les principals tradicions religioses i espirituals del nostre temps com de les ciències de les religions. Com que les religions formen part de la cultura, i la cultura no es pot deslligar del context en què es desenvolupa, aquesta obra intenta mostrar el present de les religions i conviccions filosòfiques a Catalunya i al món sencer, en un moment en què l’actualitat informativa ens arriba farcida de referències religioses, sovint inexactes, estereotipades i gens inofensives.

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ha treballat des dels seus inicis, el 1999, en la facilitació de les relacions entre les comunitats religioses i els mitjans de comunicació. Aquesta experiència va portar a constatar la necessitat de disposar d’una eina de consulta, l’obra que teniu a les mans, amb dos objectius principals: d’una banda, donar una informació contrastada i entenedora als professionals de la informació i a tota la societat sobre la terminologia religiosa, i, d’altra banda, facilitar un instrument que contribueixi a normalitzar en català termes tècnics de caire religiós i termes específics de comunitats religioses determinades.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’associació ha comptat amb l’assessorament de les comunitats religioses de Catalunya, així com d’experts en els àmbits de la filologia de les llengües «sagrades» de referència i de les ciències de les religions. I és aquí on, amb tota seguretat, rau la novetat de l’obra. No es tractava només de crear una eina de consulta rigorosa i científica, que, a més, no deixés de banda temes d’actualitat, de manera que se’n facilités un tractament acurat i de qualitat. Tant el disseny del projecte com el procés d’elaboració del vocabulari s’han portat a terme tenint com a mitjans fonamentals, d’una banda, la col·laboració i el compromís de les diverses comunitats religioses i, d’altra banda, el consens entre les tradicions religioses, els consultors temàtics (experts en diversos camps de les ciències de les religions) i els consultors filològics, sobre la forma i els continguts de l’obra. Perquè això fos possible ha estat fonamental la coordinació entre el TERMCAT i l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.

La informació que ofereix el vocabulari permet identificar realitats de l’àmbit religiós català i internacional, que fan referència a aspectes com ara l’experiència espiritual, la moral, els rituals, els costums, els símbols, els mites, les creences, les doctrines, les conviccions, les institucions religioses, i aspectes socials i polítics relacionats amb les religions. S’ha fet un esforç per tal de garantir que la informació sigui alhora crítica i empàtica, per tal d’evitar la discriminació i la parcialitat religiosa. Per aquest motiu s’ha posat molta atenció en el tractament de determinats termes que són motiu de polèmica i equívocs. Per citar alguns exemples, el terme secta té una entrada pròpia dins de l’àmbit de les ciències de les religions, però no s’ha aplicat a cap dels moviments i comunitats que apareixen al vocabulari, donat el judici de valor que té implícit. De la mateixa manera, tot i que fonamentalisme és un concepte que sovint trobem associat a l’islam, és un fenomen que, en realitat, es dóna en totes les tradicions religioses i aquesta és la perspectiva que hem adoptat en l’obra. S’han deixat de banda també determinades expressions que són molt presents en les cròniques informatives (terrorisme islàmic, per exemple) perquè les considerem contradictòries o inapropiades. Això tampoc significa que hàgim obviat termes polèmics però, quan ens hem vist obligats a tractar-los, ho hem fet amb la màxima claredat i fidelitat al sentit propi i original.

La proporció i l’equilibri entre els termes de les diferents tradicions religioses no reflecteixen sempre la situació real d’aquestes en la societat catalana actual. Al marge de la dificultat de poder establir de manera fiable la proporció de creients que s’identifiquen amb cada tradició religiosa i espiritual, l’obra ha decidit seguir uns barems que discriminen positivament les tradicions considerades «minoritàries», conscients que la cultura catalana té tradicionalment un coneixement major del cristianisme i disposa de més recursos a l’abast sobre aquesta tradició. De manera aproximada, volem indicar que el 35 % dels termes pertanyen a la tradició cristiana —sumant les diverses confessions—, el 16 % a l’islam i el 12 % al judaisme. La discriminació positiva ha procurat tenir en compte la rellevància espiritual, social i cultural d’aquestes tradicions religioses al nostre país, sense oblidar el ressò d’aquestes tradicions en el món.

L’obra és un text de conjunt interdisciplinari i dialogal. És el resultat de consensos als quals s’ha arribat des de la confiança i l’esforç de molta gent implicada. La tria dels termes ha estat una decisió consensual entre científics de la religió, creients i intel·lectuals de referència de les tradicions, i els assessors del TERMCAT. Els redactors principals han treballat en estreta relació amb els consultors temàtics, molt sovint membres de les comunitats o científics de les religions, i amb els assessors i consultors filològics del TERMCAT. Aquest fet explica la rica contextualitat de la tria final dels termes de cada tradició.

Voldríem destacar, en aquest punt, que la figura del consultor temàtic respon al perfil d’una persona profundament coneixedora d’una tradició religiosa concreta i, en la majoria dels casos, creient, seguidora o interessada per aquesta mateixa tradició. Aquest fet respon a la tendència, cada vegada més consolidada en l’àmbit de l’estudi científic del fet religiós, a considerar que la millor manera de comprendre l’experiència religiosa és a través d’una intel·ligència afectiva de la mateixa.

Cal dir, a més a més, que l’assignació dels termes a una tradició no és exhaustiva i que alguns dels termes originalment identificats amb una tradició han esdevingut també propis d’altres tradicions religioses, en un procés evolutiu de desapropiació o d’universalització polisèmica del terme, molt freqüent en la història de les religions. El vocabulari no recull, en la majoria dels casos, aquesta història d’enriquiment semàntic dels termes originals d’una tradició concreta que han anat adquirint nous significats en altres tradicions.

El vocabulari apareix just abans de la celebració de l’esdeveniment religiós més rellevant en la història contemporània del nostre país: el IV Parlament de les Religions del Món. L’acte internacional més divers i multitudinari del diàleg entre les religions surt per primer cop de l’àrea cultural anglosaxona i serà acollit per la Barcelona del Fòrum de les Cultures i per una Catalunya cada cop més plural des del punt de vista religiós. Aquesta obra té el desafiament de contribuir a dignificar l’acollida que els professionals de la comunicació, els interessats en un millor coneixement del fet religiós i els membres de les diverses comunitats religioses i espirituals del nostre país poden oferir als milers de participants en aquest esdeveniment únic. El vocabulari vol ser una eina per a una cultura de pau fonamentada en el diàleg indispensable entre les religions.

Per als més religiosos, fer un vocabulari de les religions pot semblar una gosadia i, perquè no dir-ho, fins i tot una forma d’idolatria. Un vocabulari de religions desafia la gran paradoxa que envolta tota experiència religiosa: com parlar d’allò del que més val no dir res. L’experiència religiosa s’entén i s’expressa a si mateixa pel llenguatge i gràcies a ell. Però aquest llenguatge va més enllà del discurs conceptual basat en definicions que estableixen límits i que volen oferir un coneixement clar i distint. El llenguatge religiós és, més que cap altre, dialogal perquè va més enllà del logos, però a través del logos. Per aquest motiu el llenguatge mític-simbòlic és una de les seves formes preferides. I encara, més enllà del llenguatge simbòlic, troba la forma sense forma o el més enllà de tota forma: el silenci, això sí, un silenci que parla. Si volem entendre bé el vocabulari i cadascun dels seus termes hem d’albirar el símbol i el silenci en cada mot, més enllà de cada paraula. Aquest és l’esperit que s’amaga sota la lletra. La lletra sola fa fonamentalistes i mata, l’esperit allibera i dóna vida. L’hermenèutica literal dels textos i dels termes religiosos esterilitza i cosifica el missatge espiritual de les tradicions religioses.

Aquest vocabulari va adreçat especialment als mitjans de comunicació. Al nostre país, tot el relacionat amb les religions apareix en les seccions de societat i, de vegades, a cultura. No tenim pràcticament cap gran mitjà que consideri que les religions mereixen una secció pròpia. No és així en altres països, com ara els Estats Units d’Amèrica, en què les religions tenen una secció pròpia. Certament hi haurà opinions de tota mena, tant des de l’angle interessat en les religions com des del que no s’interessa per les religions. Allò primordial és que els professionals dels mitjans de comunicació puguin gaudir d’una eina com la que aquí presentem per fer bé la seva tasca: informar amb rigor, precisió i honestedat.

El vocabulari també vol esdevenir una eina d’informació cultural sobre el fet religiós per a la societat en general. El nostre entorn cultural és cada vegada més divers i resulta imprescindible conèixer i comprendre els fenòmens culturals i religiosos amb els quals convivim. Aquesta obra, juntament amb altres recursos que ja són a l’abast de tothom (calendaris interreligiosos, llibres, revistes, materials didàctics sobre diversitat religiosa, etc.), pot ser un instrument molt útil que permeti avançar en la línia de la promoció de la cultura de la pau, la valoració positiva de la diversitat i la cohesió social. Així doncs, el vocabulari no s’adreça exclusivament als professionals dels mitjans de comunicació, sinó també a educadors i a totes aquelles persones, interessades en l’àmbit de les religions o no, que volen llegir l’actualitat amb sentit crític.

No som davant d’una obra tancada i definitiva, sinó, com hem vist, d’un projecte dinàmic i consensual que es mantindrà en constant revisió i ampliació. Som, doncs, davant d’una obra manifestament oberta.

Els responsables de l’edició hem d’agrair especialment a la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, a la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona el suport a la iniciativa. La bona acollida de la Direcció General de Política Lingüística va estimular la iniciativa des del principi. Cal reiterar, de manera destacada, la col·laboració constant, estreta i fecunda amb el TERMCAT, que ha estat no només fonamental, sinó estimulant i renovadora per a tot l’equip de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Aquesta institució ha portat el pes de la coordinació de la tasca lingüística i normalitzadora. La tasca de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós no seria possible sense l’aposta decidida que va fer, en el seu dia, el Centre UNESCO de Catalunya en favor de la cultura de la pau, de la sostenibilitat, de la defensa dels drets humans, de la promoció de la diversitat cultural i lingüística, i del diàleg intercultural i interreligiós. El Centre UNESCO de Catalunya acull i dóna suport, des dels seus inicis, a tota la tasca de l’associació. Associació i Centre treballen per afavorir el reconeixement del patrimoni cultural únic i distintiu que les tradicions religioses i espirituals representen per a la humanitat i per a la construcció d’una cultura de pau.

Volem també donar les gràcies a tots els consultors temàtics i filològics i a totes les persones de les diverses tradicions religioses que han assessorat el desenvolupament de l’obra per tal que fos el màxim de plural, completa i rigorosa.

CRISTINA MONTEYS I HOMAR
FRANCESC TORRADEFLOT

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós

Share

Conviccions

Discussion

Leave A Reply

Translate »
200-125 exam 200-125 exam 200-125 dumps 200-125 dumps 200-125 ccna 200-125 ccna 200-125 ccna pdf 200-125 ccna pdf High Success Rate CompTIA 220-801 Information Peace On Store , Latest Upload Microsoft 70-463 Percent Accurate For Each Candidate , Free Cisco 400-201 Exam On Our Store , 100% Pass Guaranteed or Full Refund Microsoft 70-270 Pdf Download For Sale , Most Popular Cisco 300-070 Confidential Secure Is The Best Material , New Updated Microsoft 070-483 Braindump On Store , We Have Isaca CRISC Exam Collection Sale , Discount CompTIA LX0-103 Objective Dumps Latest Version PDF&VCE , Latest Release Salesforce ADM-201 Brain Dumps With 100% Pass Rate , 100% Pass Guaranteed or Full Refund RedHat EX200 Pdf With Low Price , Provide Discount Cisco 640-692 Dumps Popular Online Shop , Best Quality Microsoft 70-178 Percent Accurate On Sale , High Pass Rate Microsoft 70-332 Dumps Download Online Sale , 100% Real Oracle 1Z0-051 Questions Practice On Store , Free Download Real Microsoft 70-466 Cerfication Dumps Covers All Key Points , Offer Cisco 600-199 Real Exam Questions Answers Are Based On The Real Exam , Most Reliable RedHat EX300 It Exam Preparation Materials On Sale , To Pass Your Exam Microsoft 070-487 Braindump Pdf Is Your Best Choice , The Most Recommended Cisco 640-916 Comprehend For Sale , Most Important Microsoft 98-364 Questions Answers UP To 50% Off , Easily To Pass Cisco 810-403 Percent Success Pass Online Sale , Valid and updated Cisco 350-050 Test Notes 100% Pass With A High Score , We Provide Cisco 300-115 Percent Success Rate With Accurate Answers , Prepare for the Cisco 700-501 New Document With Accurate Answers , Best Quality Cisco 300-206 Hot Certification Test Covers All Key Points , Offer Cisco 640-911 The New Edition For Sale , Provide Latest Microsoft 70-346 Book Online , 100% Pass Guaranteed or Full Refund Cisco 352-001 Questions And Answers Is The Best Material , Provide New Lpi 102-400 Dumps Questions Pdf For Sale , Up To Date Polycom 1K0-001 High Pass Rate With 100% Pass Rate , Most Popular Microsoft 70-461 It Certifications Is What You Need To Take , Find Best Magento M70-101 Security Privacy Online Sale , Helpful Cloudera CCA-500 Pass Exam With High Quality , Latest Updated IBM C2010-657 Certifications Online Store , Help To Pass Cisco 642-999 The Most Recommended Is Your Best Choice , To Pass Your Exam Cisco 300-085 Questions Answers Are Based On The Real Exam , Real Microsoft MB2-708 Objective Exam With 100% Pass Rate , Find Best Isaca CISA Pass Dumps On Our Store , Latest Release Cisco 210-065 Comprehend Is Updated Daily , The Most Effective VMware VCP550 Pdf Download On Sale , Welcome To Buy Microsoft MB2-713 The Most Recommended With New Discount , Buy Best Cisco 400-101 Percent Success Pass Will Be More Popular , The Best Cisco 300-101 Questions Practice Is The Best Material , Latest Updated Oracle 1Z0-808 Popular Symantec For Each Candidate , Latest Updated CompTIA 220-801 Questions Answers Is What You Need To Take , 50% OFF Microsoft 70-488 Reliable Professional With 100% Pass Rate , Provide Latest Lpi 101-400 Practice Test For Download , Most Popular Microsoft 70-532 Pdf Certification With Low Price , Discount Cisco 350-080 Try To Download With High Quality , Provide Latest Microsoft MB2-708 Reliable Professional On Our Store , High Pass Rate CompTIA 220-901 Latest Version For All Candidates From All Over The World , 50% Discount Cisco 200-125 Answers Practice Online , Buy Discount Isaca CRISC Help You Pass UP To 50% Off , Buy Latest Oracle 1Z0-804 Everything For Certification Are The Best Materials , Sale Cisco 350-018 Percent Success Pass Is Your Best Choice , Best Quality Cisco 350-030 Confidential Secure Online , 50% Discount Microsoft MB5-705 Practice Exam Sample Online Store , Valid and updated Microsoft 070-410 Dumps Resources With Accurate Answers , Helpful Avaya 3002 Information Peace Online Store , Easily To Pass CompTIA LX0-103 Pass The Test On Our Store ,